Εγγραφή | Είσοδος

Αναβαθμίζεται ο ρόλος των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στις κλινικές μελέτες

Αναβαθμίζεται σημαντικά ο ρόλος του Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού στην διαδικασία διεξαγωγής κλινικής δοκιμής. H νέα Υπουργική Απόφαση όπως δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ Β΄, 4131 /22.12.2016  , κάνει εκτενή και ρητή αναφορά - για πρώτη φορά  - στην συμμετοχή  του φαρμακοποιού. Η προηγούμενη ΥΑ  ∆ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β΄ 1973/31.12.2003 δεν περιέχει πουθενά τον όρο «Φαρμακοποιός».

Αντίθετα στη νέα ΥΑ  με θέμα « Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ»υπαρχει συνεχής αναφορά στον επιστημονικό ρόλο μας ενώ για πολλές διαδικασίες απαιτείται η  σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Φαρμακείου (άρθρο 6 παρ.1 και 2) η οποία και πάλι δεν υπήρχε στην προηγούμενη ΥΑ.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

 

File: 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιανουάριος 16, 2017