Εγγραφή | Είσοδος

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Με την ΥΑ Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109740 – ΦΕΚ B 3485 – 24.12.2014 εγκρίθηκε το ποσό για τις ενεργείς εφημερίες των επιστημών της ιατρικής υπηρεσίας μη ιατρών για το 2015, ενώ με την Απόφαση Α2β/Γ.Π.113375 / 31 - 12 - 2014 ορίστηκε η κατανομή του ποσού για τα νοσοκομεία.

Με την ΥΑ Αρ.Πρ.:Α2β/Γ.Π.οικ. 99933, ΑΔΑ ΩΙΗΠ465ΦΥΟ-5ΔΟ εγκρίθηκε το ποσό για τις ενεργείς εφημερίες των επιστημών της ιατρικής υπηρεσίας μη ιατρών για το 2016.

Με με το νόμο 4368/21-02-2016 (ΦΕΚ 21), άρθρο 41 παρ. 3 καθιερώνεται ότι εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας μπορεί να πραγματοποιεί και το λοιπό, πλην των ιατρών, επιστημονικό προσωπικό των νοσοκομείων.