Εγγραφή | Είσοδος

>Εναρμόνιση Της Ελληνικής Νομοθεσίας Στον Τομέα Της Παραγωγής Και Της Κυκλοφορίας Φαρμάκων

>ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 59
24 Ιανουαρίου 2006

Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ।2001/1983/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση», όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθμ। 2004/27/ΕΚ,2004/24/ΕΚ Οδηγίες για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης και το άρθρο 31 της υπ’ αριθμ। 2002/1998/ΕΚ Οδηγία για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος।

Μπορείτε να μεταφορτώσετε όλο το αρχείο (36 σελίδες σε μορφή .pdf) απο την διεύθυνση:
Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιανουάριος 24, 2006