Εγγραφή | Είσοδος

>Εφημερίες Των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
http://www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα 3/5 /2007
Αρ. Πρωτ. 76

Προς : 
Τον Υπουργό Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης
κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο

ΘΕΜΑ: Εφημερίες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Κύριε Υπουργέ

Με αφορμή το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί έπειτα από τη σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξη 144, Συν/ση 16η/30-5-2006) για τον περιορισμό των ωρών εργασίας εβδομαδιαία, των ειδικευομένων ιατρών στα νοσοκομεία, σε εφαρμογή του Π.Δ. 76/19.05.05 [Τροποποίηση του π.δ. 88/99 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104» (Φ.Ε.Κ. 94 Α ) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117/19.05.2005) ] και το γεγονός ότι με βάση τα ανωτέρω προκύπτει θέμα και για το σύστημα εφημεριών των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1.Για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς οι ενεργείς εφημερίες είναι υποχρεωτικές και έχουν καθιερωθεί από το έτος 1992, ο δε αριθμός τους κυμαίνεται μεταξύ οκτώ και δέκα ανάλογα με το εάν το νοσοκομείο βρίσκεται σε Αθήνα/ Θεσσαλονίκη ή στην περιφέρεια.

2.Πέρα από το γεγονός ότι με την καθιέρωση των ενεργών εφημεριών, τα νοσοκομεία καλύπτονται καθημερινά και σε εικοσιτετράωρη βάση, η αμοιβή από αυτές τις εφημερίες μετά από δεκατέσσερα χρόνια θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του μηνιαίου μισθού των νοσοκομειακών φαρμακοποιών. Οι αμοιβές για τους τριακοσίους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς από τις εφημερίες ανέρχονται στο ποσό των 5 εκ. € το έτος και αποτελούν το 0,45 % της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης η οποία για το έτος 2007 θα είναι περίπου 1,2 δις. € .

3. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί με συγκεκριμένες προτάσεις (νοσοκομειακή συσκευασία, διαγωνισμοί προμήθειας φαρμάκων, ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα, κωδικοποίηση ενδείξεων κλπ), έχουμε αποδείξει το ενδιαφέρον μας για τον έλεγχο και την ορθολογικοποίηση της φαρμακευτικής δαπάνης και θεωρούμε ότι κάθε κίνηση η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα την δυσμενέστερη οικονομική μας θέση, αποτελεί ένα μήνυμα για μία αδιάφορη και παθητική στάση. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί έχουν μία μέση διαχειριστική δαπάνη κατ’ άτομο, περίπου 5 εκ. € ετησίως. Είναι δε υποχρεωμένοι να παρέχουν υπηρεσίες πέρα από τους νοσηλευόμενους ασθενείς και σε χιλιάδες εξωτερικούς ασθενείς, απόρους και ασφαλισμένους στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία.

4.Θεωρούμε ότι η μείωση του αριθμού των εφημεριών πέρα από το γεγονός ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία όλων των νοσοκομείων και στην παροχή υπηρεσιών στους εξωτερικούς ασθενείς, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανατροπή του οποιοδήποτε οικογενειακού προγραμματισμού σε ένα ολόκληρο κλάδο εργαζομένων, μιας και η αμοιβή από τις εφημερίες αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα των αποδοχών μας, με συνέπεια μεγάλος αριθμός φαρμακοποιών να εγκαταλείψει τα νοσοκομεία. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί πρόσφατα υπέστησαν και άλλη μείωση των αποδοχών τους με την περικοπή της ετήσιας εφάπαξ αμοιβής των 880 € και την επιστροφή αυτών των ποσών για τα έτη 2004 και 2005.

Εφόσον το υπάρχον σύστημα εφημεριών κρίνεται αναγκαίο να αλλάξει θα πρέπει εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες (νομοθετικές, διοικητικές κλπ) που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων αλλά και θα αποτρέπουν την οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών μας, όπως έχετε δεσμευθεί δημοσίως. Στη βάση αυτή θα θέλαμε να σας καταθέσουμε την ακόλουθη πρόταση για το σύστημα εφημεριών των νοσοκομειακών φαρμακοποιών η οποία και αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες φαρμακευτικής περίθαλψης των νοσοκομειακών και εξωτερικών ασθενών, δεν αντιβαίνει τις διατάξεις του Π. Δ/τος 76/19-05-05, αλλά και η προκαλούμενη δαπάνη είναι η ίδια ακριβώς η οποία απαιτείται για το σημερινό σύστημα εφημεριών.

Εφημερίες Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών – Πρόταση

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί του ΕΣΥ όλων των βαθμών, εφημερεύουν στα νοσοκομεία με καθεστώς μικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας.

α) Η μικτή εφημερία λογίζεται ως εξάωρη ενεργός εφημερία πέραν του κανονικού πρωινού ωραρίου και ως εφημερία ετοιμότητας για το υπόλοιπο 24ωρο και αποζημιώνεται με το 40% της κανονικής ενεργού εφημερίας. Για τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες η εξάωρη ενεργός εφημερία λογίζεται για το πρωινό ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου και η υπόλοιπη μέχρι την κάλυψη του 24ώρου ως εφημερία ετοιμότητας και αποζημιώνεται με το 40% της ενεργού εφημερίας. Το πρόγραμμα των εφημεριών συντάσσεται κάθε μήνα και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύει. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μικτών εφημεριών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε.

β) Για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί υποχρεούνται και σε εφημερία ετοιμότητας, για την οποία αμείβονται με πάγια αποζημίωση εφημεριών ετοιμότητας ως εξής :

Διευθυντές 1.000 € ανά μήνα
Επιμελητές Α΄ 900 € ανά μήνα
Επιμελητές Β΄ και Γ΄ 800 € ανά μήνα

Το πρόγραμμα των εφημεριών ετοιμότητας συντάσσεται ανά μήνα και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εφημεριών ετοιμότητας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα.
Όσες φορές και αν κληθούν στο νοσοκομείο, κατά την διάρκεια της εφημερίας ετοιμότητας, υποχρεούνται να ανταποκριθούν και δεν δικαιούνται άλλης πρόσθετης αποζημίωσης.

Η αποζημίωση των εφημεριών, είτε είναι μικτές είτε ετοιμότητας, φορολογούνται αυτοτελώς και δεν προστίθενται στο συνολικό εισόδημα κατά τη δήλωση εισοδήματος.

γ) Η απουσία των φαρμακοποιών του ΕΣΥ είτε για λειτουργικές ανάγκες είτε για κάθε είδους άδεια, δεν συνεπάγεται περικοπή της αποζημίωσης των εφημεριών ετοιμότητας , εφ όσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως.

Επισημαίνουμε :
Το ποσό των συνολικών εφημεριών που αντιστοιχεί σε όλους τους φαρμακοποιούς σήμερα (όπως προκύπτει από τη σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση), είναι 5.000.000 € από το σύνολο των 13.500.000 € της απόφασης.
Από το ποσό αυτό τα 3.104.000 € θα αντιστοιχούν στις εφημερίες ετοιμότητας και το υπόλοιπο 1.896.000 € θα καλύψει τις μικτές εφημερίες.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc

Κοινοποίηση:

Υπουργό Οικονομίας κ. Γ.Αλογοσκούφη
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Π.Δούκα
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Α. Μπέζα
Υφυπουργό Υγείας κ. Αθ. Γιαννόπουλο
Γ. Γραμματέα Υπ. Υγείας κ. Α. Καλογερόπουλο
Γ. Δ/νση Υγείας
Δ/νση Νομικών Προσώπων
Π.Α.Σ.Ο.Κ. Υπευθ. Τ. Υγείας κ. Δ. Πρωτόπαππα
Κ.Κ.Ε. Υπευθ. Τ. Υγείας κ. Π. Κοσιώνη
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Υπευθ. Τ. Υγείας κ. Αθ. Λεβέντη

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Μάιος 15, 2007