Εγγραφή | Είσοδος

>Εφημερίες Των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
http://www.pefni.gr E-MAIL: pefni@pefni.gr

Αθήνα 23 /11 /06
Αρ. Πρωτ. 46

Προς :Tον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο

Θέμα : Εφημερίες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί έπειτα από τη σχετική απόφαση του Ελεγκτικού συνεδρίου ( πράξη 144, Συν/ση 16η /30-5-2006) για τον περιορισμό των ωρών εργασίας εβδομαδιαία, των ειδικευομένων ιατρών στα νοσοκομεία, σε εφαρμογή του Π.Δ. 76/19-05-05 [Τροποποίηση του π.δ. 88/99 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104» (Φ.Ε.Κ. 94 Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (Φ.Ε.Κ. Α’ 117/19-06-2005)] και το γεγονός ότι με βάση τα ανωτέρω προκύπτει θέμα και για το σύστημα εφημεριών των νοσοκομειακών φαρμακοποιών του ΕΣΥ, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς του ΕΣΥοι ενεργείς εφημερίες είναι υποχρεωτικές και έχουν καθιερωθεί από το έτος 1993, ο δε αριθμός τους κυμαίνεται μεταξύ οκτώ και δέκα ανάλογα με το εάν το νοσοκομείο βρίσκεται στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη ή στην περιφέρεια.

2. Πέρα από το γεγονός ότι με την καθιέρωση των ενεργών εφημεριών, τα νοσοκομεία καλύπτονται καθημερινά και σε εικοσιτετράωρη βάση , η αμοιβή από αυτές τις εφημερίες μετά από δεκατρία χρόνια θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του μηνιαίου μισθού μας.

3. Οι συνολικές μας αμοιβές για τους τριάκοσους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς (μισθοί και εφημερίες) ανέρχονται στο ποσό των 10 εκ. € το έτος και αποτελούν το 0,9% της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης η οποία για το έτος 2006 θα είναι περίπου 1,2 δις € . Επισημαίνουμε ότι στα νοσοκομειακά φαρμακεία δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι και οι εφημερίες καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από τους φαρμακοποιούς του ΕΣΥ.

4. Εμείς οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί του ΕΣΥ με συγκεκριμένες προτάσεις (νοσοκομειακή συσκευασία, διαγωνισμοί προμήθειας φαρμάκων , ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα, κωδικοποίηση ενδείξεων κλπ.), έχουμε αποδείξει το ενδιαφέρον μας για τον έλεγχο και την ορθολογικοποίηση της φαρμακευτικής δαπάνης και θεωρούμε ότι κάθε κίνηση η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα την δυσμενέστερη οικονομική μας θέση, αποτελεί ένα μήνυμα για μια αδιάφορη και παθητική στάση.

5. Εμείς οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί του ΕΣΥ έχουμε μία μέση διαχειριστική δαπάνη κατ’ άτομο, περίπου 5 εκ. € ετησίως. Είμαστε δε υποχρεωμένοι να παρέχουμε υπηρεσίες πέρα από τους νοσηλευόμενους ασθενείς και σε χιλιάδες εξωτερικούς ασθενείς, άπορους και ασφαλισμένους στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία.

6. Θεωρούμε ότι η περικοπή του αριθμού των εφημερίων πέρα από το γεγονός ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία όλων των νοσοκομείων και στην παροχή των υπηρεσιών στους εξωτερικούς ασθενείς θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανατροπή του οποιοδήποτε οικογενειακού προγραμματισμού σε ένα ολόκληρο κλάδο εργαζομένων , μιας και η αμοιβή από τις εφημερίες αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα των αποδοχών μας, με συνέπεια μεγάλος αριθμός φαρμακοποιών να εγκαταλείψει τα νοσοκομεία.

7. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί του ΕΣΥ πρόσφατα υπέστησαν και άλλη μείωση των αποδοχών τους με την περικοπή της ετήσιας εφάπαξ αμοιβής των 880€ και την επιστροφή αυτών των ποσών για τα έτη 2004 και 2005.

8. Θεωρούμε ότι το υπάρχον σύστημα εφημεριών θα πρέπει να παραμείνει ως έχει και εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες (νομοθετικές, διοικητικές, κλπ) που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων αλλά και θα αποτρέπουν την οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών μας. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρξει μια έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, σχετικά με αυτά τα θέματα ώστε να αποφεύγεται ο πανικός και η αβεβαιότητα η οποία δημιουργείται από τα συνεχή δημοσιεύματα του τύπου.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc

Κοινοποίηση:
- Υφυπουργό Υγείας κ. Αθ. Γιαννόπουλο
- Γ. Γραμματέα Υπ. Υγείας κ. Α. Καλογερόπουλο
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Αδαμίδη
- Γεν. Δ/νση Υγείας
- Δ/νση Νομικών Προσώπων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Κυριακή, Νοέμβριος 26, 2006