Εγγραφή | Είσοδος

>Κατάρτιση Προγράμματος Προμηθείας Φαρμάκων, Οικονομικού Έτους 2011, Των Νομικών Προσώπων Του Άρθρου 9 Παρ. 1, Του Ν.3580/07

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3
Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 2010402, 403
Fax: 213 2010418

Εξ. Επείγον
Αθήνα, 11.01.2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ: Δ.Υ.

Προς:
- Διοικητές Υ.Πε.
- (και με ευθύνη τους να ενημερώσουν άμεσα τους Φορείς που εποπτεύουν)
- Λοιπούς Εποπτευόμενους Φορείς του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3580/07.

Θέμα: ¨Κατάρτιση Προγράμματος Προμηθείας Φαρμάκων, Οικονομικού Έτους 2011, των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1, του Ν.3580/07.»

Σχετ.:
1. Οι διατάξεις του ν. 3580/07,
2. Οι διατάξεις του ν. 3846/10, άρθρο 24,
3. Οι διατάξεις του ν. 3867/10, άρθρο 27,
4. Οι διατάξεις του ν. 3868/10,
5. Το υπ’ αριθμ. 15677/22-12-2010, έγγραφό μας,

Σε συνέχεια του 5ου σχετικού εγγράφου μας, αναφορικά με την κατάρτιση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικού Έτους 2011, των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1, του Ν. 3580/07, σας αναφέρουμε τα εξής:

  1. Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας (www.epromy.gr) στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» έχει αναρτηθεί το ειδικό πρόγραμμα καταχώρησης των προμηθειών για τα φάρμακα.
  2. Η συλλογή των στοιχείων, όσον αφορά την προμήθεια φαρμάκων θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τη νέα κωδικοποίηση που υπάρχει στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας. Η σχετική καταγραφή και αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση, των αναγκών θα πραγματοποιηθεί με βάση τον εκάστοτε κωδικό του φαρμάκου (barcode) και τη σχετική ονομασία του, όπως περιγράφονται στο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, που όπως προαναφέραμε, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας.
  3. Διευκρινίζεται επίσης, ότι στο Π.Π.Υ.Υ. 2011, που αφορά τόσο την προμήθεια υλικών, όσο και υπηρεσιών θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι προμήθειες καταρχήν υλικών και υπηρεσιών που οι Φορείς δε διαθέτουν συμβάσεις σε ισχύ ή που οι αντίστοιχες συμβάσεις λήγουν εντός του 2011.

Ως ημερομηνία έναρξης της καταχώρισης των αναγκών των Φορέων, ορίζεται η 11/01/2011, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 21/01/2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο 5ο σχετικό έγγραφό μας.

Παρακαλούμε για δικές σας άμεσες ενέργειες.

Η Πρόεδρος

 

Αικατερίνη Καστανιώτη

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιανουάριος 17, 2011