Εγγραφή | Είσοδος

Προς Υπουργείο Υγείας – Εγαρμογή Προγράμματος Προμηθειών Και Θέματα Λειτουργίας Και Διαχείρισης Του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεν (AGORA)

 

                                                   (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                                        Τηλ/Φαξ: 210-7753104

                      http://www.pefni.gr                                                    e-mail : pefni@ath.forthnet.gr

 

 

Αθήνα 24 -5-2013

Αρ. Πρωτ: 446

 

              ΠΡΟΣ:

              Υπουργό Υγείας κο Α.Λυκουρέντζο

              Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κο Μ.Σαλμά

              Γ. Γραμματέα Υγείας κο Π.Καλλίρη

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:       Εφαρμογή προγράμματος προμηθειών και θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (AGORA)

 

 

Σχετικά:       1) Έγγραφο του ΥΥΚΑ-ΕΠΥ, αριθ. 6181/3-10-2012

2) Έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης.- Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών

     α)    Π1/89 11-1-2013 με ΑΔΑ ΒΕΦΝΦ-ΔΒΝ και

     β)    Π1/151 18-1-2013 με ΑΔΑ ΒΕΙΠΦ-3ΛΜ

                   3) Έγγραφο της ΠΕΦΝΙ με αρ πρ 441/18-4-13 Παρακολούθηση παρατηρητηρίου  

                        τιμών και ηλεκτρονικές καταχωρήσεις

 

 

Κύριοι,

 

Με το σχετικό 1, κεφάλαιο Ζ/II/§1, ορίζεται ότι η παρακολούθηση των υλικών γίνεται συγκεντρώνοντας τα στοιχεία σε μία ενιαία κεντρική διαχείρισηπου είναι πλήρως αντιστοιχισμένη στους λογαριασμούς του διπλογραφικού και τις ανεπτυγμένες αυτοδιαχειρίσεις στα κέντρα κόστους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία ανθρώπινων πόρων και καλύτερη εποπτεία.

 

Με το σχετικό 2α, αναφέρεται η σύσταση του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων, που έχει σαν σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις συνταγμένες γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο, ή προφορικά, μεταξύ φορέων Δημόσιου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε όλο το στάδιο ανάθεσης και εκτέλεσης ανεξαρτήτως διαδικασίας, με προϋπολογισμό ύψους ≥1000€.

Με το ίδιο σχετικό εφιστάται η προσοχή των φορέων, ότι για τις πράξεις που καταχωρούνται στο μητρώο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία είναι: Πρωτογενή αιτήματα, εγκεκριμένα αιτήματα, προκήρυξη ή και πρόσκληση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημόσιων έργων, εντολές πληρωμής.

Επίσης διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε δαπάνη δεν εκτελείται εάν δεν έχει προηγηθεί προσηκόντως η σχετική καταχώριση αυτής και η έκδοση ΑΔΑ.

 

       Με το σχετικό 2β, και ειδικότερα για τη χρήση, περιγράφεται η διαδικασία ορισμού χρηστών και δίνονται διευκρινίσεις σε θέματα λειτουργίας διαχείρισης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Μεταξύ των οδηγιών που δίδονται, αναφέρεται: «Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταχώριση στοιχείων στο μητρώο, οι αρμόδιες υπηρεσίες διενέργειας δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων (ενδεικτικά Διευθύνσεις και τμήματα ή άλλες μονάδες Οικονομικού, Προμηθειών, Διοικητικού κ.λπ.) των Υπουργείων, παρακαλούνται να ορίσουν χρήστες, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε οι υφιστάμενοι χρήστες του προγράμματος Διαύγεια, είτε άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον προηγηθεί η εγγραφή τους ως χρηστών σε αυτό, και να αποστείλουν άμεσα τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία, στοιχεία επικοινωνίας, username) στη Διαύγεια, ώστε να αποκτήσουν στοιχεία πρόσβασης στο μητρώο από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου»

       Με το ίδιο σχετικό, αποδίδεται η έννοια του πρωτογενούς αιτήματος, διευκρινίζοντας ότι «ως πρωτογενή αιτήματα καταχωρίζονται όλα τα αιτήματα των υπηρεσιών, οι οποίες έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα, να θεμελιώνουν για λογαριασμό του φορέα τους αίτημα προμήθειας αγαθών, ή παροχής υπηρεσιών, ή εκτέλεσης Δημοσίων έργων, πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης».

 

 

Βάσει των ανωτέρω, είναι ξεκάθαρο ότι:

 

α)         Τα Φαρμακευτικά Τμήματα δεν διακινούν υλικά παρά μόνο φάρμακο

 

β)         Οι λογιστικού τύπου προαναφερόμενες εργασίες, πρέπει να διεκπεραιώνονται κεντρικά, από χρήστες, οι οποίοι μπορεί να είναι χρήστες του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και πάντως όχι από απασχολούμενους σε τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως είναι τα φαρμακευτικά τμήματα

 

 

Επειδή αυτά τα αναφερόμενα ζητήματα δεν έχουν αποσαφηνιστεί στα περισσότερα

Νοσοκομεία της χώρας, με αποτέλεσμα σε κάποια από αυτά να εντέλλονται φαρμακοποιοί στην

εκτέλεση αλλότριων καθηκόντων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αναλυτικές οδηγίες που να

προσδιορίζουν την πλήρη απεμπλοκή των φαρμακευτικών τμημάτων από τις ανωτέρω

περιγραφόμενες διαδικασίες.

 

Η παρέμβασή σας κρίνεται αναγκαία, και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πόρων (ανθρώπινων οικονομικών κ.λπ.), αλλά και στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας προς τους Έλληνες πολίτες.

 

Επικουρικά σας υποβάλλουμε συνημμένα σχετικό έγγραφο μας, που εστάλη προς τις Υ.ΠΕ και για το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες.

 

 

                  Με τιμή

 Για το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ

 

 

 

          Η Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

    Δέσποινα Μακριδάκη                                                            Βασίλης Γούλας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Μάιος 27, 2013