Εγγραφή | Είσοδος

>Σχέδιο Νόμου Για Την Αναβάθμιση Του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α. Εισαγωγή

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί

· Μεγάλη κατάκτηση και προσφορά του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία.

· Κεντρικό πυλώνα του Κοινωνικού Κράτους στη χώρα μας

Με την πολιτική και το έργο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ

· Τη δεκαετία του ’80 δημιουργήθηκε, οργανώθηκε και αναπτύχθηκε το Ε.Σ.Υ. με τα Περιφερειακά και Νομαρχιακά Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, θεσπίστηκε ο θεσμός του ιατρού του Ε.Σ.Υ. και εντάχθηκαν στο σύστημα οι λοιποί επαγγελματίες υγείας. Δίκαια θεωρείται η δεκαετία του ’80 ως η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος ανάπτυξης της υγειονομικής και κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας.

· Τη δεκαετία του ’90 αποκαταστάθηκαν οι θεμελιώδεις αρχές του Ε.Σ.Υ. και της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ για πρώτη φορά τέθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τα δικαιώματα των ασθενών, τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, την αξιολόγηση των υπηρεσιών, τη θέσπιση επιστημονικών κριτηρίων για την οργάνωση και διαχείριση του Ε.Σ.Υ., τη διοίκηση και χρηματοδότηση των νοσοκομείων, τις νοσηλευτικές υπηρεσίες και τα δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

· Την τετραετία 2000-2004 πραγματοποιήθηκε η λειτουργική και διοικητική αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ., η περιφερειακή οργάνωση και ανάπτυξη του και εκσυγχρονίστηκαν περαιτέρω οι υποδομές και ο υψηλής τεχνολογίας ιατρικός εξοπλισμός του.

Οι πολιτικές και οι επιλογές των κυβερνήσεων της Ν.Δ. υποβάθμισαν το Ε.Σ.Υ.

Η περίοδος 2004-2009 χαρακτηρίζεται από την ανυπαρξία αναπτυξιακού σχεδιασμού, την έλλειψη αποτελεσματικής διοίκησης, την απουσία κανόνων οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής υπήρξε η υπερχρέωση, η υποστελέχωση και η απαξίωση του Ε.Σ.Υ. Την ίδια περίοδο διογκώνεται με άναρχο τρόπο, χωρίς κανόνες και εποπτεία ο ιδιωτικός τομέας της υγείας σε βάρος των οικογενειακών προϋπολογισμών και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Τον Οκτώβριο του 2009, το διαπιστωμένο χρέος του Ε.Σ.Υ., που δημιουργήθηκε την περίοδο 2005-2009, αντιστοιχούσε σε 6,2 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,7 δις ευρώ αποτελούν απαιτήσεις των Νοσοκομείων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η άμεση αναστροφή της αρνητικής πορείας του Ε.Σ.Υ. είναι πολιτικό χρέος προς το λαό και την ιστορία μας.

Η προάσπιση της υγείας των πολιτών και του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και ανάγκη, ιδιαίτερα στην παρούσα δημοσιονομική / οικονομική συγκυρία.

Η πρόκληση είναι διπλή:

ü να ανταποκριθούμε στη στροφή των πολιτών προς το δημόσιο σύστημα υγείας αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

ü να αντιμετωπίσουμε ριζικά τη σπατάλη, την αδιαφάνεια και διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον στο χώρο της υγείας με την μείωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Βασική κατεύθυνση της πολιτικής μας .

Στήριξη του Ε.Σ.Υ. για την αναβάθμιση του σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας με δημόσιο χαρακτήρα. Ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του πολίτη για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, περίθαλψης και φροντίδας με αξιοπρέπεια.

Oι δέκα στόχοι μας:

1. Εθνικό Σχέδιο για την πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας – βελτίωση του επιπέδου υγείας του ελληνικού λαού.

2. Προσβασιμότητα σε όλους με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Υγεία.

3. Βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Αναβάθμιση των δομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

4. Ορθολογική κατανομή και διαχείριση των οικονομικών πόρων του Ε.Σ.Υ., μείωση της σπατάλης, θέσπιση κανόνων διαφάνειας και ελέγχου στις προμήθειες. Εισροή πόρων από την αξιοποίηση της Ολοήμερης λειτουργίας των μονάδων του Ε.Σ.Υ. και των υποδομών του.

5. Ανάπτυξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Σ.Υ.. Θεσμοθέτηση κινήτρων και αξιοκρατίας. Εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα.

6. Νέα Αρχιτεκτονική της Υγείας και της Πρόνοιας σύμφωνα με τη νέα διοικητική διάθρωση της χώρας (Καλλικράτης), τις κοινωνικές και περιφερειακές ανάγκες – Υγειονομικός Χάρτης.

7. Ολοκλήρωση του Ε.Σ.Υ. με την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

8. Καθιέρωση και άσκηση αποτελεσματικών ελέγχων στη παροχή των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

9. Θεσμοθέτηση διαδικασιών κοινωνικής λογοδοσίας.

10. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού στην υγεία και στην πρόνοια.

Β. Το Σχέδιο υλοποίησης της Πολιτικής Υγείας – Προτεραιότητες – Θεσμικές παρεμβάσεις – Προγραμματισμός

Ø Οι Αλλαγές στην Υγεία σε πέντε νομοθετικά βήματα

1. Νέο πλαίσιο προμηθειών υγείας και νοσοκομειακού φαρμάκου

§ Νόμος 3846 ( ΦΕΚ Αρ. 66, Τεύχος Α /11/5/2010, άρθρο 28)

2. Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ.

Ολοήμερη λειτουργία – κίνητρα για την Περιφέρεια – ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό – Διοίκηση – Λογοδοσία –Εθελοντισμός

§ Σχέδιο Νόμου : Ιούνιος 2010

3. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Νέα Αρχιτεκτονική Υγείας

(Μετά τον Καλλικράτη και το Ασφαλιστικό)

§ Σχέδιο Νόμου : Οκτώβριος 2010

4. Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Ειδικότητες και Έρευνα

§ Σχέδιο Νόμου : β’ εξάμηνο 2010

5. Πλαίσιο – Κανόνες στον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας

§ Νομοθετική ρύθμιση φθινόπωρο 2010

I. Η Υγεία στο επίκεντρο της προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση, οικονομική ανάταξη και ανάπτυξη.

1. Σύγχρονη Διοίκηση – Αποτελεσματική Οικονομική Διαχείριση

§ Οργανώθηκε για πρώτη φορά σύστημα μηνιαίας συγκέντρωσης απολογιστικών στοιχείων του προϋπολογισμού του ΥΥΚΑ και των Νοσοκομείων με ευθύνη των ΥΠΕ για τον έλεγχο της εξέλιξης των δαπανών.

§ Υλοποιείται η υποχρεωτική και άμεση εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος στα Νοσοκομεία και η ενιαία κωδικοποίηση νόσων και ιατρικών πράξεων.

Ø Το διπλογραφικό ολοκληρώνεται σε πάνω από το 50% των νοσοκομείων της χώρας. Στόχος, η κάλυψη εντός του 2010, όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και η ανάπτυξη ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης που θα επιτρέπει κεντρική και περιφερειακή πρόσβαση και έλεγχο.

Ø Εγκρίθηκε από το ΚΕ.Σ.Υ. η κωδικοποίηση νόσων και με Υπουργική Απόφαση τίθεται σε εφαρμογή στο Ε.Σ.Υ.

Ø Η κωδικοποίηση Ιατρικών πράξεων βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης με Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες. Έχει ενεργοποιηθεί Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. για την κοστολόγησή τους.

§ Επισπεύδονται οι διαδικασίες συγκέντρωσης παραστατικών και εκκαθάρισης απαιτήσεων από τα Νοσοκομεία (ψηφίσθηκε ο Ν. 3846/2010).

2. Βελτίωση Θεσμικού Πλαισίου Προμηθειών Υγείας

§ Εγκρίθηκε και υλοποιείται το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών-Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) για το 2010.

§ Ψηφίσθηκε το νέο πλαίσιο προμηθειών υγείας (Νόμος 3846/10) το οποίο προβλέπει:

Ø Αρμοδιότητα στην Ε.Π.Υ για την κεντρική διενέργεια διαγωνισμών με ενιαίες προδιαγραφές για οικονομίες κλίμακας

Ø Παρατηρητήριο Τιμών Αναλωσίμων Υλικών και Ιατρικών Προϊόντων για την συλλογή στοιχείων, σύγκριση και καταγραφή χαμηλότερων τιμών. Τέθηκε σε λειτουργία την 1/6/2010

Ø Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. Πρώτη πιλοτική εφαρμογή για έξι ομάδες προϊόντων τον Ιούλιο.

Ø Διαγωνισμοί Προμήθειας φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Ø Νοσοκομειακή συσκευασία για την προμήθεια φαρμάκων από τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

§ Τηρείται για πρώτη φορά στο Ε.Σ.Υ. (Ε.Π.Υ).

Ø Μητρώο εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Ø Μητρώο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών

§ Αναπτύσσεται σύστημα διαχείρισης – αποθήκευσης και διακίνησης υλικών στα νοσοκομεία (εντός του 2010)

Ø Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του συστήματος με πρόβλεψη ατομικής χρέωσης (Ιούλιος 2010)

Ø Ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης και συστήματος ελέγχου και εποπτείας (εντός του 2010)

3. Πολιτική Φαρμάκου – Νέο σύστημα διαχείρισης

§ Όσον αφορά στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Ø Καθιέρωση της λίστας Φαρμάκων (Νόμος 3846/10) και έκδοση της ΚΥΑ για τη συγκρότηση και τα κριτήρια της. (Η λίστα φαρμάκων θα συγκροτηθεί ως προς την τιμή αναφοράς στη βάση του δελτίου τιμών που θα εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας – Σεπτέμβριος 2010).

Ø Διάθεση των φαρμάκων σοβαρών ασθενειών από τα Φαρμακεία των Νοσοκομείων στους Ασφαλισμένους.

§ Όσον αφορά στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τις Ιδιωτικές Κλινικές

Ψηφίσθηκε η διάταξη Νόμου (Νόμος 3846/10) που προβλέπει:

ü Οργάνωση και λειτουργία φαρμακείων στις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών (Εφαρμογή Ιούλιος 2010)

ü Εφαρμογή ατομικού ημερήσιου συνταγολογίου ασθενούς

ü Απαγόρευση μεταπώλησης φαρμάκων με ποινή ανάκλησης της άδειας των Ιδιωτικών Κλινικών

ü Ανάκληση σύμβασης των Ιδιωτικών Κλινικών με τα Ασφαλιστικά Ταμεία στην περίπτωση μη συμμόρφωσης.

§ Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (β΄ εξάμηνο 2010)

§ Οδηγίες συνταγογράφησης (ΕΟΦ) (β΄ εξάμηνο 2010)

§ Εκδόθηκε και εφαρμόζεται Εγκύκλιος για τις διαδικασίες Διαχείρισης Φαρμάκων εντός Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

4. Ποιότητα – Αξιολόγηση – Πιστοποίηση

· Υλοποιείται πιλοτικά σύστημα προτυποποίησης διαδικασιών ποιότητας σε τρία Νοσοκομεία (Αγ. Ανάργυροι, Λαμίας, Ρεθύμνου). Στόχος η εφαρμογή του σε όλα τα Νοσοκομεία το β’ εξάμηνο.

· Βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τις Επιστημονικές Εταιρείες για την καθιέρωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και εφαρμογών βελτίστων πρακτικών, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του συστήματος.

· Αναπτύσσεται ενιαίο σύστημα αρχών και κριτηρίων ποιότητας. Ηλεκτρονικό Δίκτυο συλλογής και επεξεργασίας συγκριτικών στοιχείων, κριτήρια απόδοσης.

· Προβλέπεται η μετατροπή του ΕΚΕΒΥΛ σε Κέντρο Ποιότητας, Αξιολόγησης, Πιστοποίησης Υπηρεσιών Υγείας.

5. Ρύθμιση χρεών Νοσοκομείων – Ασφαλιστικών Ταμείων (2005-2009)

· Συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο 2009 Κοινή Επιτροπή Ρύθμισης των Χρεών Νοσοκομείων από τα Υπουργεία Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

· Αποπληρώθηκαν ήδη χρέη ύψους 1,2 δις ευρώ (Δεκέμβριος 2009)

· Ανακοινώθηκε στις 28/5/2010 σχέδιο αποπληρωμής υπόλοιπου ποσού – θα τεθεί προς έγκριση από τη Βουλή.

6. Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των δομών υγείας και πρόνοιας

· Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων. Στόχος η απορρόφηση το 2010 να πλησιάσει το 20%

· Δρομολογούνται επενδύσεις στη νέα βιοϊατρική τεχνολογία για την επέκταση, ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού του Ε.Σ.Υ.

· Υλοποιούνται δράσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση και ψηφιακή σύγκλιση.

· Επεκτείνεται και εδραιώνεται το δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τα ψυχιατρικά τμήματα στα Γενικά Νοσοκομεία.

ΙΙ. Στήριξη και αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ.

1. Για Νοσοκομεία που σέβονται τον πολίτη και υπηρετούν τις ανάγκες του

· Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων

· Ενίσχυση ΜΕΘ (ήδη έχουν ενεργοποιηθεί 84 νέες κλίνες, στόχος συνολικά 150 νέες κλίνες, β΄εξάμηνο)

· Ανάπτυξη και επέκταση λειτουργίας των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (15 ΤΕΠ Α’ Ζώνης, β΄εξάμηνο)

2. Αναβάθμιση Ανθρώπινου Δυναμικού

· Πρόγραμμα προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

· Αναβάθμιση διοίκησης Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείων.

· Κίνητρα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας.

· Ανάδειξη και αναβάθμιση της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής

· Αναβάθμιση νοσηλευτικής ειδικότητας και άλλων επαγγελμάτων υγείας.

· Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3. Ανάπτυξη – επέκταση ΕΚΑΒ

· Ανάπτυξη δικτύου πανελλαδικά

· Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας για χρόνιες ασθένειες

· Ενίσχυση προσωπικού

· Ενεργοποίηση Τμήματος Δικυκλιστών

· Ανανέωση στόλου ασθενοφόρων

· Νέος σχεδιασμός για πλωτά μέσα και αεροδιακομιδές

III. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Νέα Αρχιτεκτονική της Υγείας

· Ένταξη των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ στο Ε.Σ.Υ.

ü Άμεση ένταξη των Νοσοκομείων του ΙΚΑ στο Ε.Σ.Υ. και ολοήμερη λειτουργία τους.

ü Σταδιακή ένταξη των πρωτοβάθμιων μονάδων του ΙΚΑ στο Ε.Σ.Υ.

ü Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας σε μια Υγειονομική Περιφέρεια του νέου συστήματος (α΄ εξάμηνο 2011).

· Ενιαίος Πρωτοβάθμιος χώρος Κοινωνικής Φροντίδας

ü Συντονισμός δράσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ü Λειτουργική διασύνδεση όλων των μονάδων εποπτείας ΥΥΚΑ με άλλες συναφείς δομές και δράσεις

· Νέα Αρχιτεκτονική της Υγείας

ü Χάρτης υγείας προσαρμοσμένος στο νέο διοικητικό χάρτη της χώρας

ü Ανάπτυξη Πανεπιστημιακών και Περιφερειακών Νοσοκομείων.

ü Αλλαγή χρήσης μονάδων υγείας. Επικέντρωση σε χρόνια και ειδικά νοσήματα.

ü Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης

ü Δημοτικά Δίκτυα Πρόληψης – Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

ü Σχέδιο ανάπτυξης τοπικών δικτύων οικογενειακής ιατρικής

ü Επανεκτίμηση δράσεων και προγραμμάτων. Έμφαση στο νέο ρόλο του οικογενειακού γιατρού, κυρίως στη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων

IV.Ο άνθρωπος στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας

· Ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του πολίτη

ü Σεβασμός των δικαιωμάτων του πολίτη στην Υγεία – Χάρτα δικαιωμάτων

ü Βελτίωση της σχέσης με τις υπηρεσίες υγείας του Ε.Σ.Υ.

ü Κάρτα Υγείας

ü ΚΕΠ Υγείας

ü Περιορισμός γραφειοκρατίας

ü Υποδοχή στα νοσοκομεία και τις πρωτοβάθμιες μονάδες

ü Αναβάθμιση της υπηρεσίας για τον προγραμματισμό τακτικών επισκέψεων

· Κοινωνική συμμετοχή Λογοδοσία

ü Ενδυνάμωση ρόλου ενώσεων ασθενών

ü Εθελοντισμός, Έλεγχος-Πιστοποίηση και Συντονισμός δράσεων των ΜΚΟ

ü Διασύνδεση με την Τοπική Κοινότητα και την Περιφέρεια

ü Συμμετοχή σε όργανα προγραμματισμού και αξιολόγησης προγραμμάτων υγείας σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο

Γ. Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ.»

Τα βασικά σημεία του σχεδίου Νόμου

1. Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείων

- Επιτρέπεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., μετά το τακτικό ωράριο, η λειτουργία εξωτερικών ιατρείων και η διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων για εξωτερικούς ασθενείς.

- Οι μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί του νοσοκομείου όλων των βαθμίδων, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το επιστημονικό μη ιατρικό και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς και το αντίστοιχο επικουρικό προσωπικό, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ολοήμερη λειτουργία.

- Η δαπάνη βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς ή την ασφαλιστική του εταιρία. Οι φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του Ε.Σ.Υ. και του Πανεπιστημίου δύναται να συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στη βάση των οποίων θα παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων και θα αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τους ασφαλισμένους, όπου προβλέπεται συμμετοχή των τελευταίων στη σχετική δαπάνη. Η αποζημίωση των μονάδων του Ε.Σ.Υ. και του Πανεπιστημίου για τις υπηρεσίες της ολοήμερης λειτουργίας από φορείς κοινωνικής ασφάλισης γίνεται κατά προτεραιότητα.

- Τα έσοδα διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος και για την αμοιβή επικουρικού προσωπικού, επιπλέον εφημεριών και υπερωριακής απασχόλησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

- Οι πανεπιστημιακοί ιατροί συμμετέχουν από 1/01/2011 αποκλειστικά εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος ή σε χώρο που εξασφαλίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα.

- Προβλέπεται σύστημα ελέγχου της εφαρμογής και της τήρησης των όρων συμμετοχής στην ολοήμερη λειτουργία.

2. Ανάπτυξη ιατρικού δυναμικού στις μονάδες υγείας του Ε.Σ.Υ.

Ø Κίνητρα για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας

- Δίνονται κίνητρα για το διορισμό μόνιμων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, (προκήρυξη θέσεων σε ανώτερη βαθμίδα μετά από δύο άγονες προκηρύξεις, προσαύξηση μισθού κατά 10%, μοριοδότηση για κατάληψη νέας θέσης του ιατρού μετά από 5ετή παραμονή).

- Αλλάζει το σύστημα Επικουρικών Ιατρών. Στόχος η κάλυψη των αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών. Προϋπόθεση για το διορισμό επικουρικών ιατρών στην περιφέρεια Αττικής και το Νομό Θεσ/νίκης η προηγούμενη θητεία ενός έτους στην περιφέρεια. Εξαιρείται το Ε.Κ.Α.Β. από τον περιορισμό. Καθιερώνεται σύστημα επιλογής με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

- Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης επιτακτικών αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών από στρατιωτικούς ιατρούς ή από ιατρούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. (Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Άμυνας).

- Προκηρύσσονται κατά προτεραιότητα οι κενές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και προβλέπεται η δυνατότητα παραμονής του ήδη υπηρετούντος ιατρού μέχρι την κάλυψη της θέσης.

- Επιτρέπεται η απόσπαση προς την Περιφέρεια, για συνυπηρέτηση, συζύγων που ανήκουν στο ιατρικό, τακτικό νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ.

Ø Ρυθμίσεις όρων απασχόλησης νοσοκομειακών γιατρών Ε.Σ.Υ.

Θεσπίζεται βαθμίδα Συντονιστή Διευθυντή, η οποία πληρούται με ανοικτή προκήρυξη, εντός των ιατρών του ΕΣΥ χωρίς μισθολογική διαφορά με το Διευθυντή.

Ø Ρυθμίσεις για τις Εφημερίες

Με στόχο ένα ασφαλές και σταθερό πρότυπο εφημεριών, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νοσοκομείων θεσπίζεται μηνιαία αμοιβή για κάθε ιατρό, για έναν σταθερά προβλεπόμενο αριθμό υποχρεωτικών εφημεριών ανά μήνα.

Προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης επιπλέον εφημεριών εφ’ όσον διαπιστώνεται επιτακτική ανάγκη, η αμοιβή των οποίων θα καλύπτεται από τα έσοδα της Ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων.

3. Ρυθμίσεις για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.- Νοσηλευτικό Επάγγελμα»

- Προβλέπεται η θέσπιση καθηκοντολογίου για τους νοσηλευτές

- Προβλέπεται ειδική διαδικασία του ΑΣΕΠ με ετήσιους κυλιόμενους πίνακες για την άμεση κάλυψη θέσεων με μόνιμο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, που κενώνονται εξαιτίας συνταξιοδότησης ή παραίτησης.

- Διευρύνεται η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον κλάδων επικουρικού προσωπικού (Φαρμακοποιοί, Βοηθοί Φαρμακείου, Πληροφορικοί, Διαιτολόγοι, Ακτινοφυσικοί)

4. Ρυθμίσεις για τη λειτουργία και τη διοίκηση των Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ. και των φορέων του συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης

Ø Διοίκηση Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

-Μειώνονται τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) των νοσοκομείων κατά δύο και καταργείται η θέση του Αντιπροέδρου στα νοσοκομεία άνω των 400 οργανικών κλινών, από 1.1.2011.

- Ενδυναμώνεται η διοίκηση της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων.

-Τροποποιείται η σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής για την πλήρωση των κενών θέσεων και την αξιολόγηση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.

Ø Ενοποίηση φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Προβλέπεται η δυνατότητα συγχώνευσης και ενοποίησης των διοικήσεων και των φορέων Πρόνοιας αρμοδιότητας Υ.Υ.Κ.Α.

Ø Προσωπικό Δ.Υ.ΠΕ .

Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση κάλυψης αναγκών των Υ.Π.Ε. και των φορέων αρμοδιότητάς τους.

5. Ρυθμίσεις των υποχρεώσεων των Νοσοκομείων (2004-2009)

Προβλέπεται η ρύθμιση των υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ και των Ασφαλιστικών Ταμείων με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

6. Παρατηρητήριο Τιμών – Χαμηλότερες Τιμές Αναλωσίμων

Επιπρόσθετα στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών, καθιερώνεται η υποχρέωση γνωστοποίησης των τριών χαμηλότερων τιμών ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν ή υπηρεσία στις χώρες της Ε.Ε, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των προμηθευτών σε διαγωνισμό του Ε.Σ.Υ.

7. Δικαιώματα Πολίτη- Λογοδοσία

Ø Δικαιώματα Πολίτη

Συνιστάται Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη σε κάθε νοσοκομείο, αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση, παρακολούθηση της διακίνησης των ασθενών, διοικητική υποστήριξη, συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και, εν γένει, την προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Προβλέπεται η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και αξιολόγησης με ευθύνη του Διοικητή.

Ø Λογοδοσία

- Θεσπίζεται σε κάθε Δήμο «Συμβούλιο Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας», με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση με σκοπό την ανάδειξη των θεμάτων περίθαλψης, δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Οι Διοικητές των Νοσοκομείων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου ενημερώνουν για τα θέματα του Νοσοκομείου.

- Θεσπίζεται σε κάθε Περιφέρεια «Συμβούλιο Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση, με σκοπό τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τον απολογισμό των δομών και δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας για τα θέματα υγείας και πρόνοιας.

- Καθιερώνεται υποχρέωση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ετήσια κατάθεση και παρουσίαση στην αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου έκθεσης για την υγεία και κοινωνική πρόνοια.

8. Εθελοντισμός

Εισάγεται ο θεσμός του εθελοντισμού φυσικών προσώπων και ομάδων σε φορείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και προβλέπεται η τήρηση Μητρώου Εθελοντών, και η κατάρτιση προγραμμάτων εθελοντισμού.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Ιούνιος 4, 2010