Εγγραφή | Είσοδος

Εφαρμογή Του Άρθρου 5 Του Ν 4316/2014

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

        Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                                  Τηλ/Φαξ: 210 7753104

        www.pefni.gr                                                            e-mail: pefni@ath.forthnet.gr

 

                                                                                        Αθήνα, 19-10-15

                                                                              Αρ. πρωτ. : 621

                                                                                ΕΠΕΙΓΟΝ

 

            Προς : 1. Διοικητές 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης & 7ης ΥΠΕ

                       

            Κοιν : Πίνακας αποδεκτών

 

 

            ΘΕΜΑ: «Παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4316/2014»

 

            Κύριοι,

            όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 108/1993, οι αφορούσες τα προϊόντα που διακινούν τα φαρμακεία των Νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να μην διακινούνται πλέον από τα φαρμακεία τα υγειονομικά υλικά και τα αντιδραστήρια. Η ισχύς του Νόμου άρχεται από την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, ήτοι από την 24η.12.2014.

            Όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, με τα υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 575/29.12.2014 & 589/10-3-15 έγγραφα της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. σας έχουμε παρακαλέσει «για τις οδηγίες σας προς τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων της Υγειονομικής σας Περιφέρειας, ώστε άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την μεταβίβαση των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων και των σχετικών υλικών από το Φαρμακείο σε άλλη Διαχείριση του Νοσοκομείου.»

            Δυστυχώς, συνεχίζουμε να γινόμαστε κοινωνοί ενημερώσεων από συναδέλφους μας ότι Διοικητές Νοσοκομείων συνεχίζουν να «αγνοούν» τον ως άνω Νόμο και αρνούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του, καίτοι έχουν παρέλθει δέκα μήνες από την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Οι εν λόγω Διοικητές παρανόμως δίδουν εντολές προς τους φαρμακοποιούς των Νοσοκομείων, όπως εκτελέσουν αλλότρια καθήκοντα, που δεν προβλέπονται από καμία διάταξη Νόμου, και δη να συνεχίσουν να διακινούν από τα φαρμακεία τα υγειονομικά υλικά και τα αντιδραστήρια.

            Επειδή η ως άνω συμπεριφορά των Διοικητών αυτών είναι απολύτως παράνομη, δεδομένου ότι το άρθρο 5 του Ν. 4316/2014 είναι εν ισχύ και ουδεμία εξαίρεση αναφέρει ως προς την πλήρη εφαρμογή του.

Επειδή διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την εν λόγω παράνομη συμπεριφορά.

Επειδή είναι η τελευταία φορά που η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. ασχολείται με το εν λόγω ζήτημα εξωδίκως.

Επειδή η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. κύριο σκοπό και μέλημα έχει την πιστή εφαρμογή και τήρηση του Νόμου, καθώς και την προστασία των συναδέλφων φαρμακοποιών από παράνομες συμπεριφορές.

Επειδή γνωρίζετε τέλος πολύ καλά, ότι οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί σε καθημερινή βάση δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν, με πανθομολογούμενη εξαιρετική επιτυχία, παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα των ως άνω θεμάτων.

Σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι όπως προσφύγουμε στα ποινικά δικαστήρια αιτούμενοι την ποινική τιμωρία των Διοικητών εκείνων που διαπράττουν παράβαση καθήκοντος.

            Η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. είναι πάντοτε στην διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, διευκρίνιση και βοήθεια.

 

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                         

 

                        Δέσποινα Μακριδάκη                                         Βασίλης Γούλας

 

 

Πίνακας αποδεκτών

1)    Υπουργός Υγείας κ. Α. Ξανθός

2)    Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Π. Πολάκης

 
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 19, 2015