Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Διευκρινίσεις σχετικά με Ανασφάλιστους


Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/ 31-5-2016  που αφορά τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο  εδώ

Υπουργική Απόφαση για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού


Αναρτήθηκε η ΚΥΑ με αρ. πρωτ Α2β/οικ20050/ 15-3-16, που αφορά έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δώδεκα (12) μηνών, σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Μεταξύ αυτών υπάρχουν 17  θέσεις ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου και 24 θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών.

Υπουργική Απόφαση για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας


Εκδόθηκε στο ΦΕΚ Β 908/4-4-2016 η  υπ’ αριθ Α3(γ)ΓΠ/οικ 25132 ΚΥΑ , που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 4Κ/2015 – ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ


Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκ των οποίων οι εβδομήντα επτά (77) είναι θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών,  σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Σελίδες